Quản lý chất lượng

Quy trình nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm

Quy trình lựa chọn nguyên liệu

Quy trình gia công sản phẩm: các bước sản xuất để ra được 1 loại mỹ phẩm

Quy trình đóng gói sản phẩm

Quy trình phân phối sản phẩm